Osnovna dokumentacija:

Obrazac banke „Zahtjev za kredit”

– popunjava ga i potpisuje samo podnositelj zahtjeva za kredit

Obrazac banke „Obrazac za sudužnika/jamca ”

– popunjavaju ga i potpisuju sudionici u kreditu

Obrazac banke „Potvrda poslodavca ” – po jedan obrazac za svakog zaposlenika sudionika u kreditu

– popunjava, potpisuje i ovjerava pečatom ovlaštena osoba poslodavca – ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva za kredit

Preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice svakog sudionika u kreditu

Preslika Uvjerenja o OIB-u izdanog od PU ili preslika drugog dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB sudionika

Potpisana Izjava suglasnosti o objedinjavaju i obradi podataka Kreditnog izvješća HROK-a

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti (za sve sudionike u kreditu):

Zaposleni u tvrtkama:

3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca

Zaposleni u d.o.o., j.t.d. ili komanditnom društvu:

3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca

obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva za kredit

Umirovljenici:

original zadnjeg izvatka o mirovini, ili obavijest o mirovini koju izdaje Banka,

ili Potvrda HZMO-a u kojoj su navedeni podaci o zadnjoj mirovini i ustegama,

ili Ugovor o mirovini sklopljen s Mirovinskim osiguravajućim društvom

Obrtnici:

ovjerena (potpis i pečat) potvrda o visini dohotka sa PU ili dobiti sa PU za prethodnu godinu (verificirana ili neverificirana) ovjerena (potpis i pečat)

potvrda kojom se dokazuje da Porezni obveznik nema duga većeg od 1.000,00 Kn po osnovi javnihdavanja koja uključuje poreze i doprinose ako ti podaci već nisu iskazani na potvrdi o visini dohotka s PU

preslika obrtnice

obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva

Osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti

(poljoprivreda,šumarstvo) i osobe slobodnih zanimanja(odvjetnici,liječnici, umjetnici i dr.)

: ovjerena(potpis i pečat) potvrda o visini dohotka sa PU ili dobiti sa PU za prethodnu godinu (verificirana ili neverificirana)

ovjerena (potpis i pečat) potvrda kojom se dokazuje da Porezni obveznik nema duga većeg od 1.000,00 Kn po osnovi javnihdavanja koja uključuje poreze i doprinose ako ti podaci već nisu iskazani na potvrdi o visini dohotka s PU rješenje o upisu u registar nadležnog tijela za obavljanje samostalne djelatnosti

obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca,ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva

Zaposleni u obrtu ili kod osoba koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba slobodnih zanimanja:

3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca ovjerena (potpis i pečat)

potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od REGOS-a za zadnjih 6 mjeseci,

 obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva

Umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu:

preslika rješenja o mirovini u kojem obavezno mora biti sadržan podatak o visini mirovine

Osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem ugovora o radu:

ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme, koji je aktivan ili je bio aktivan u zadnjih godinu dana računajući oddana podnošenja zahtjeva za kredit minimalno 4 mjeseca (uključeni su i prekidi zaposlenja odnosno godišnji odmori i sl.)

za zaposlene na brodovima

– kopija pomorske knjižice iz koje su vidljive matrikule

Zaposleni u udrugama, zadrugama, savezima, neprofitnim organizacijama te ustanovama koje nisu u vlasništvu RH, županije ili grada:

3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca

 ovjerena (potpis i pečat) potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od REGOS-a za zadnjih 6 mjeseci, te dokaz ouplati

 obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva,

ukoliko poslodavac ima transakcijski račun

Zaposleni u ambasadama, konzulatima i predstavništvima stranih poduzeća:

3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca

izjava/potvrda poslodavca da će na zahtjev Banke vršiti zapljenu plaće

Poljoprivrednici koji nisu u sustavu PDV-a: 

ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda sklopljen s Otkupljivačem aktivan zadnjih 12 mjeseci ili slijed sklopljenih ugovora zaisto vremensko razdoblje

rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva potvrda Otkupljivača o ukupno isplaćenim naknadama za otkup poljoprivrednih proizvoda u zadnjih 12 mjeseci – minimalniiznos 35.000 Kn.

NAPOMENA: ako je tražitelj kredita vlasnik ili direktor tvrtke s manje od 10 zaposlenih, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnostpotrebna je i suglasnost o zapljeni računa.

na obrascu BON-2 mora biti vidljivo da li je u proteklih 6 mjeseci bilo blokade, dostaviti potvrdu od poslovne banke ili FINA-e da u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi