Dokumentacija za kredit


Dokumentacija za kredit

Saznajte koja vam je točno dokumentacija za kredit potrebna ovisno o vašem radnom statusu. Nakon toga, upoznajte našu ponudu kredita. Slobodno nam se obratite putem obrasca ili nam se javite u inbox naše Facebook stranice, tu smo za vas.



Osnovna dokumentacija

 • Obrazac banke „Zahtjev za kredit”
  • popunjava ga i potpisuje samo podnositelj zahtjeva za kredit
 • Obrazac banke „Obrazac za sudužnika/jamca ”
  • popunjavaju ga i potpisuju sudionici u kreditu
 • Obrazac banke „Potvrda poslodavca ” – po jedan obrazac za svakog zaposlenika sudionika u kreditu
  • popunjava, potpisuje i ovjerava pečatom ovlaštena osoba poslodavca – ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva za kredit
 • Preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice svakog sudionika u kreditu
 • Preslika Uvjerenja o OIB-u izdanog od PU ili preslika drugog dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB sudionika
 • Potpisana Izjava suglasnosti o objedinjavaju i obradi podataka Kreditnog izvješća HROK-a

Dokumentacija za dokazivanje kreditne sposobnosti (za sve sudionike u kreditu)

Dokumentacija za kredit za zaposlene u tvrtkama

 • 3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca

Dokumentacija za zaposlene u d.o.o., j.t.d. ili komanditnom društvu

 • 3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca
 • obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva za kredit

Dokumentacija za kredit za umirovljenike

 • original zadnjeg izvatka o mirovini, ili obavijest o mirovini koju izdaje Banka,
 • ili Potvrda HZMO-a u kojoj su navedeni podaci o zadnjoj mirovini i ustegama,
 • ili Ugovor o mirovini sklopljen s Mirovinskim osiguravajućim društvom

Dokumentacija za obrtnike

 • ovjerena (potpis i pečat) potvrda o visini dohotka sa PU ili dobiti sa PU za prethodnu godinu (verificirana ili neverificirana) ovjerena (potpis i pečat)
 • potvrda kojom se dokazuje da Porezni obveznik nema duga većeg od 1.000,00 Kn po osnovi javnihdavanja koja uključuje poreze i doprinose ako ti podaci već nisu iskazani na potvrdi o visini dohotka s PU
 • preslika obrtnice
 • obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva

Dokumentacija za osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti

 • poljoprivreda, šumarstvo i osobe slobodnih zanimanja (odvjetnici, liječnici, umjetnici i dr.)
 • ovjerena (potpis i pečat) potvrda o visini dohotka sa PU ili dobiti sa PU za prethodnu godinu (verificirana ili neverificirana)
 • ovjerena (potpis i pečat) potvrda kojom se dokazuje da Porezni obveznik nema duga većeg od 1.000,00 Kn po osnovi javnih davanja koja uključuje poreze i doprinose ako ti podaci već nisu iskazani na potvrdi o visini dohotka s PU rješenje o upisu u registar nadležnog tijela za obavljanje samostalne djelatnosti
 • obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva

Dokumentacija za zaposlene u obrtu ili kod osoba koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti ili osoba slobodnih zanimanja

 • 3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca ovjerena (potpis i pečat)
 • potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od REGOS-a za zadnjih 6 mjeseci,
 •  obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva

Dokumentacija za umirovljenike koji primaju inozemnu mirovinu

 • preslika rješenja o mirovini u kojem obavezno mora biti sadržan podatak o visini mirovine

Dokumentacija za osobe zaposlene na plovnim objektima (brodovima ili platformama) temeljem ugovora o radu

 • ugovor o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme, koji je aktivan ili je bio aktivan u zadnjih godinu dana računajući od dana podnošenja zahtjeva za kredit minimalno 4 mjeseca (uključeni su i prekidi zaposlenja odnosno godišnji odmori i sl.)

Dokumentacija za zaposlene na brodovima

 • kopija pomorske knjižice iz koje su vidljive matrikule

Dokumentacija za zaposlene u udrugama, zadrugama, savezima, neprofitnim organizacijama te ustanovama koje nisu u vlasništvu RH, županije ili grada

 • 3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca
 • ovjerena (potpis i pečat) potvrda o visini osnovice za mirovinsko osiguranje od REGOS-a za zadnjih 6 mjeseci, te dokaz o uplati
 • obrazac BON-2 ili SOL-2 poslodavca, ne stariji od 30 dana od podnošenja zahtjeva, ukoliko poslodavac ima transakcijski račun

Dokumentacija za zaposlene u ambasadama, konzulatima i predstavništvima stranih poduzeća

 • 3 zadnje isplatne liste ovjerene od poslodavca
 • izjava/potvrda poslodavca da će na zahtjev Banke vršiti zapljenu plaće

Dokumentacija za kredit za poljoprivrednike koji nisu u sustavu PDV-a

 • ugovor o otkupu poljoprivrednih proizvoda sklopljen s Otkupljivačem aktivan zadnjih 12 mjeseci ili slijed sklopljenih ugovora zaisto vremensko razdoblje
 • rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gospodarstava ili preslika iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
 • potvrda Otkupljivača o ukupno isplaćenim naknadama za otkup poljoprivrednih proizvoda u zadnjih 12 mjeseci – minimalni iznos 35.000 Kn.

Napomene

 • ako je tražitelj kredita vlasnik ili direktor tvrtke s manje od 10 zaposlenih, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, potrebna je i suglasnost o zapljeni računa.
 • na obrascu BON-2 mora biti vidljivo je li u proteklih 6 mjeseci bilo blokade
 • dostaviti potvrdu od poslovne banke ili FINA-e da u proteklih 6 mjeseci nije bio u blokadi