Anuitet

Naziv anuitet vodi porijeklo od lat. riječi annus – godina i označava uvijek isti iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam. Osnovno obilježje mu je, da se plaća godišnje ili polugodišnje, a u ukupnom iznosu anuiteta mijenja se omjer između dijela koji se odnosi na kamatu i dijela za koji se smanjuje ukupno dobiveni zajam.

Banka

Banka je ustanova ili radna organizacija koja posreduje u novčanom prometu i novčanim poslovima. Najčešće se bavi uzimanjem i davanjem kredita (zajmova).

Efektivna kamatna stopa – EKS

Efektivna kamatna stopa (EKS) daje realniju sliku o punoj cijeni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita. EKS prikazuje koliko kredit klijenta stvarno košta, odnosno kolika je ukupna cijena kredita. Na visinu efektivne kamatne stope utječe osim redovne kamatne stope i visina naknada koje klijent plaća banci prilikom odobrenja kredita, dužina otplate kredita, visina eventualno potrebnog garantnog depozita ili udjela itd.

Kamata

Kamata (engl. interest, njem. Zins) je cijena za prepuštanje kapitala na određeni rok, a obračunava se od dana dospijeća potraživanja.1. naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Po osnovi nastanka, kamate se dijele na zakonske (usurae legales) i ugovorne (usurae conventionalis).2. u financijama, cijena uporabe tuđih novčanih sredstava. Kamate su svota novca koju je dužnik po kreditu obvezan platiti u nekom vremenu – obično u godini dana.

Kamatna stopa

Kamatna stopa je postotak duga što ga u nekom razdoblju dužnik treba platiti vjerovniku.

Kredit

Kredit je novčani dužničko-vjerovnički odnos u kojem vjerovnik kredita (obično banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku (debitoru) na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata.

HROK

Hrvatski registar obveza po kreditima odnosno HROK d.o.o.HROK d.o.o. je “obična” firma registrirana od strane banaka članica. Svaka banka-članica ima srazmjerni udjel u ovoj tvrtki. HROK d.o.o. posluje na komercijalnim osnovama i glavna djelatnost je preprodaja informacija o kreditnim zaduženjima – kreditno izvješće.

Klijent daje pisanu suglasnost kojom se dozvoljava banci uvid u kreditna zaduženja klijenta.

broj telefona HROK info centra: 062 062 063

e-mail: info@hrok.hr

web: www.hrok.hr

Solemnizacija

Solemnizacija ugovora je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika kod kojeg javni bilježnik provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Po tome se solemnizacija ugovora uvelike razlikuje od javnobilježničke ovjere potpisa na ugovoru. Kod ovjere potpisa, javni bilježnik samo potvrđuje da je sudionik u kreditu osobno potpisao ugovore i pritom ne pojašnjava sudionicima u kreditu sadržaj ugovora.U takve se ugovore obično stavlja ovršna klauzula čime sami ugovor dobija kredibilitet ovršne isprave. Temeljem ovršne isprave vjerovnik može pokrenuti ovršni postupak ukoliko je došlo do nepoštivanja ugovornih odredbi.Kreditno izvješćeHROK kaže da kreditno izvješće predstavlja podatke o kreditnim zaduženjima klijenta.U to spadaju podaci o zatraženim i odobrenim kreditima, podaci o redovitosti otplate kredita, informacije o instrumentima osiguranja i sve ostalo vezano uz kreditni odnos s bankom.Isto se odnosi i na odobreni minus po tekućem računu jer i on spada u kreditno zaduženje.

Crna lista

Pojam “crna lista” je mistificiran od postanka HROK-a. Vrlo jednostavno, korisnik koji ne može dobiti kredit po niti jednoj osnovi je na tzv. crnoj listi.Na crnu listu se dolazi ako ima otvorenih kredita u većem iznosu od onoga što korisnik može vraćati prema prijavljenim prihodima (prezaduženost) ili su pokrenuti mehanizmi prislilne naplate kredita.”Crni prihodi” ne pomažu na “crnoj listi”. Plaća koju radnik dobije “na ruke”, odnosno bez plaćenih davanja se nigdje ne evidentira i kao takva nije evidentirani prihod.Korisnici koji ne mogu dobiti kredit u većoj banci obično odlaze u manje banke koje nisu članice HROK-a i tamo pokušaju realizirati kredit.

Jamac – sudužnik

Jamac jamči banci da će korisnik kredita redovito otplaćivati kredit. Jamac je najčešće fizička osoba ali može biti i pravna osoba povezana s korisnikom kredita.Jamac ne povećava kreditnu sposobnost korisnika kredita.

Sudužnik je jednak jamcu u obvezama i pravima jedino što sudužnik povećava kreditnu sposobnost korisnika kredita